openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UchwalaSNIIICZP3111
tu byłem: UchwalaSNIIICZP3111
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uchwała SN z 13.7.2011 r., III CZP 31/11


dane orzeczenia: Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt III CZP 31/11
publikacja: strona internetowa SN
teza:
Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać sie od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

cytowane przepisy:
 • art. 46 KK
  art. 46 KK
  § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
  § 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.
  , art. 39 KK
  art. 39 KK
  Środkami karnymi są:
  1) pozbawienie praw publicznych,
  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
  2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  2c) zakaz wstępu na imprezę masową,
  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
  2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
  3) zakaz prowadzenia pojazdów,
  4) przepadek,
  5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  6) nawiązka,
  7) świadczenie pieniężne,
  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

uzasadnienie:

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryUmowaUbezpieczenia CategoryPrawoKarne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0476 sekund