openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UchwalaSNIIICZP3111
tu byłem: UchwalaSNIIICZP3111
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Karne Literatura
  Uchwala S N I I I C Z ...
  Wyrok E T S C44708 C44...
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uchwała SN z 13.7.2011 r., III CZP 31/11


dane orzeczenia: Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt III CZP 31/11
publikacja: strona internetowa SN
teza:
Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać sie od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

cytowane przepisy:
 • art. 46 KK
  art. 46 KK
  § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
  § 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.
  , art. 39 KK
  art. 39 KK
  Środkami karnymi są:
  1) pozbawienie praw publicznych,
  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
  2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  2c) zakaz wstępu na imprezę masową,
  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
  2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
  3) zakaz prowadzenia pojazdów,
  4) przepadek,
  5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  6) nawiązka,
  7) świadczenie pieniężne,
  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

uzasadnienie:

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryUmowaUbezpieczenia CategoryPrawoKarne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0187 sekund