openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UchwalaSNIIICZP4204
tu byłem: UchwalaSNIIICZP4204
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uchwała 7 sędziów SN z 26.1.2005, III CZP 42/04


dane orzeczenia: uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04

publikacje:
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 2005 nr 9, poz. 149;
 • Prokuratura i Prawo (wkładka) 2005 nr 6, str. 30,
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2006 nr 1, poz. 1,
 • Wokanda 2005 nr 3, str. 1,
 • Monitor Prawniczy 2005 nr 4, str. 178,
 • Monitor Prawniczy 2005 nr 13, str. 647,
 • Legalis,
 • LEX Nr. 141130

teza:
Ustanowiony w art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.

uzasadnienie:
Zob. baza danych Supremus Sądu Najwyższego (plik ze strony SN zamieszczony poniżej)

glosy i omówienia:
 • A. Pyrzyńska, Glosa do uchwały SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006 nr 1, poz. 1;
 • P. Drapała, Glosa do uchwały SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, Przegląd Sądowy 2006 nr 5, str. 153;
 • T. Szczurowski, Glosa do uchwały SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, Przegląd Sądowy 2006 nr5, str. 160;
 • T. Szanciło, Glosa do uchwały SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04. Przedawnienie roszczeń o odsetki w działalności gospodarczej, Glosa 2006 nr 3, str. 69-77;
 • M. Koenner, Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego za 2005 r., Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2006 nr 2, str. 11-36.

cytowane przepisy:
art. 56 KC
art. 56 KC
Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
, art. 118 KC
art. 118 KC
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
, art. 125 KC
art. 125 KC
§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
§ 2. (uchylony).
, art. 451 KC
art. 451 KC
§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenie główne.
§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.
, art. 466 KC
art. 466 KC
Z pokwitowania zapłaty dłużnej sumy wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych. Z pokwitowania świadczenia okresowego wynika domniemanie, że spełnione zostały również świadczenia okresowe wymagalne wcześniej.
, art. 481 KC
art. 481 KC
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
, art. 509 KC
art. 509 KC
§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
, art. 554 KC
art. 554 KC
Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

  Attachment Size Date Added
      UchwalaSNIIICZP4204.pdf   139.38 KB   3/22/2015 5:30 pm
 


CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryOdsetki CategoryPrawoObce
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0625 sekund