openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: UgodaAdministracyjnaPrzeslanki
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Przesłanki ugody administracyjnej


Przesłanki zgodnej z prawem ugody są następujące:

A. Przesłanki formalne

1. Zawarcie ugody przed organem administracji
Zgodnie z tym, co mówi się w art. 115 KPA
art. 115 KPA
Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
, ugoda musi być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Ugoda może być zawarta w każdym stadium postępowania, aż do chwili wydania decyzji w danej instancji. Z inicjatywą zawarcia ugody może wystąpić jedna albo obie strony bądź też organ, przed którym toczy się postępowanie. Organ administracji jest za to na podstawie art. 13 § 2 KPA
art. 13 KPA
§ 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.
zobligowany do nakłaniania stron do ugodowego załatwienia sprawy.

2. Zachowanie wyznaczonego terminu
W przypadku złożenia przez strony oświadczenia o chęci zawarcia ugody organ wyznacza im - w drodze postanowienia - temin do zawarcia ugody, art. 116 KPA
art. 116 KPA
§ 1. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie o zamiarze jej zawarcia.
§ 2. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w myśl § 1, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.
. W przypadku niedochowania terminu organ załatwi sprawę sam wydając odpowiednią decyzję administracyjną. W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. terminem wyznaczonym, tzn. jego długość jest określona przez urzędnika prowadzącego postępowanie w danej sprawie.

3. Forma pisemna
Ugoda musi być zawarta w formie pisemnej, art. 117 KPA
art. 117 KPA
§ 1. Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać: oznaczenie organu, przed którym została zawarta, datę sporządzenia, oznaczenie stron, przedmiot i treść ugody, wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.
§ 2. Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy, w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody.
. Z tego przepisu wynika też dokładnie treść, jaką winna mieć prawidłowo sporządzona ugoda. Oprócz jej spisania konieczne jest odnotowanie faktu jej zawarcia w aktach sprawy w formie protokołu.

4. Zatwierdzenie przez organ administracyjny
Zgodnie z art. 118 KPA
art. 118 KPA
§ 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106.
§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.
każda ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została ona zawarta. Zatwierdzenie następuje w formie postanowienia (art. 119 KPA
art. 119 KPA
§ 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu.
§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.
). Poprzez zatwierdzenie ugody organ administracji dokonuje kontroli prawidłowości porozumienia stron. To właśnie przez wymóg takiego udziału organu administracji w postępowaniu ugoda staje się prawną formą działania administracji.
Także odmowa zatwierdzenia ugody następuje w formie postanowienia. Oba postanowienia, tzn. zarówno zatwierdzające jak i odmawiające zatwierdzenia, są zaskarżalne w toku instancji oraz podlegają kontroli sądów administracyjnych (por. art. 119 KPA
art. 119 KPA
§ 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu.
§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.
).

5. Inne przesłanki formalne
Do innych przesłanek, które mogą, ale nie muszą być spełnione, aby ugoda była zawarta w sposób skuteczny, należy np. uwzględnienie stanowiska innego organu, o którym mowa jest w art. 118 § 2 KPA
art. 118 KPA
§ 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106.
§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.
. O tym, kiedy konieczne jest zajęcie stanowiska przez inny organ, decyduje art. 106 KPA
art. 106 KPA
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38.
.

B. Przesłanki materialnoprawne
Zgodnie z art. 114 KPA
art. 114 KPA
W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę - jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.
ugodę można zawrzeć, gdy przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania oraz gdy nie sprzeciwia się temu przepis prawa. Przesłanki te winny być spełnione kumulatywnie.

1. Charakter sprawy przemawia za zawarciem ugody
Charakter sprawy przemawia za zawarciem ugody, gdy strony danej sprawy reprezentują odmienne, sporne interesy.

2. Przyczynienie się ugody do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania
Zawarta ugoda powinna przyczynić się do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania. Przesłanka ta nie została ani w orzecznictwie ani w doktrynie wyjaśniona.

3. Brak sprzeczności ugody z przepisem prawa
Nie zostało też w sposób wystarczający wytłumaczone, co należy rozumieć przez brak sprzeczności ugody z przepisami prawa.

4. Brak naruszeń interesu społecznego lub słusznego interesu stron
Zgodnie z art. 118 § 3 KPA
art. 118 KPA
§ 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106.
§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.
organ administracji ma obowiązek odmówić zatwierdzenia ugody, jeżeli narusza ona interes społeczny lub słuszny interes stron. W orzecznictwie popularne jest stwierdzenie, że "interes społeczny" oraz "interes strony" to pojęcia niedookreślone wymagające interpretacji w zależności od konkretnej sytuacji. Tutaj mamy do czynienia z odesłaniem do art. 7 KPA
art. 7 KPA
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
, który konstytuuje obowiazek uwzględniania z urzędu interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli.

CategorySkrypty CategoryUgoda
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0384 sekund