openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UmowaRealna
tu byłem: UmowaRealna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Umowa realna

definicja, przykłady

A. DEFINICJA
Umowa cywilnoprawna, która wymaga dla wywołania skutków nią zamierzonych, obok konsensu oświadczeń woli także dokonania czynności o charakterze faktycznym (realnym), zazwyczaj w postaci przeniesienia posiadania rzeczy.
Jej przeciwieństwem jest umowa konsensualna.

B. PRZYKŁADY
Charakter umów realnych mają następujące kontrakty:
 1. z zakresu prawa rzeczowego:
  • umowa zastawu ręcznego (art. 307 KC
   art. 307 KC
   § 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.
   § 2. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa.
   § 3. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.
   ),
  • umowa przenosząca własność rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku lub rzeczy przyszłych (art. 155 § 2 KC
   art. 155 KC
   § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.
   § 2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe.
   );
 2. z zakresu prawa obligacyjnego:
  • umowa pożyczki (art. 720 KC
   art. 720 KC
   § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
   § 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
   i nast.) - sporne,
  • umowa składu (art. 853 KC
   art. 853 KC
   § 1. Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych.
   § 2. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia umowy.
   i nast.),
  • przechowanie (art. 835 KC
   art. 835 KC
   Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
   i nast.).

CategoryLeksykonU CategoryPrawoRzeczowe CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryUmowaCywilnoprawna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1537 sekund