openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: UstanowienieOdrebnejWlasnosciLokalu
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 kazusy
  Kursy Prawa
  Metodyka Nauczania Prawa
 skrypty
  Akt Administracyjny...
  Akt Administracyjny...
  Czesc Skladowa
 dopuszczalność powód...
  Forma Pisemna Z Dat...
 formy dział. adminis...
  Funkcje Prawa Rzecz...
  Grzesik Halgas Kost...
  Legalnosc Aktu Norm...
 model stosowania prawa
  Nabycie Nieruchomos...
 niemożliwość świadcz...
  Ochrona Wlasnosci
  Odpowiedzialnosc Za...
  Pojecia Nieoznaczone
  Prawo Rzeczowe
 przedawnienie roszcz...
  Przejscie Roszczenia
  Przeniesienie Roszc...
  Rekojmia Wiary Publ...
  Roszczenia Dopuszcz...
  Roszczenia Wynagrod...
  Roszczenia Zwrot Po...
  Roszczenie439 K C
 zwrot zadatku
  Roszczenie Ochrona ...
  Roszczenie Odszkodo...
  Roszczenie Prewency...
  Roszczenie Zabezpie...
 sprawa cywilna
  Strona Powitalna
  Ugoda Administracyj...
  Ugoda Administracyj...
  Umowne Nabycie Wlas...
  Umowne Prawo Odstap...
  Ustanowienie Odrebn...
  Ustawowy Ustroj Maj...
  Witczak Kawalko Skr...
  Wspolwlasnosc Roszc...
  Zastaw Rejestrowy
  Zniesienie Wspolwla...
  Zrodla Prawa
  Strona Powitalna
 studia prawa
 zasady rozwiązywania
 użytkownik
 wierzyciel

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w ustawie o własności lokali

zasady ustanawiania prawa odrębnej własności lokalu

Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych zostały przedstawione osobno.

Zgodnie z regulacjami ustawy o własności lokali (UWłasnLokali) dla powstania odrębnej własności lokali konieczne jest spełnienie trzech warunków:
 1. istnienie samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy,
 2. akt ustanowienia odrębnej własności oraz
 3. do księgi wieczystej.

Zob. schemat Taris(R)

1. Samodzielny lokal
Pojęcie samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali zostało przedstawione osobno.

2. Akt kreujący odrębną własność lokalu
Aktem kreującym odrębną własność lokalu wg ustawy o własności lokali może być jednego z trzech zdarzeń:
 • umowa,
 • jednostronna czynność prawna albo
 • orzeczenie sądu, zob. art. 7 ust. 1 UWłasnLokali
  art. 7 UWłasnLokali
  1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
  2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
  .

a. umowa
Ustawa o własności lokali przewiduje dwa rodzaje umów:
 1. umowy o ustanowienie odrębnej własności zawierane pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w której te lokale mają istnieć albo pomiędzy właścicielem nieruchomości i nabywcą lokalu art. 8 UWłasnLokali
  art. 8 UWłasnLokali
  1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
  1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
  2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
  3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.
 2. umowy deweloperskie (tzw. umowy o wzniesienie budynku, umowy realizatorskie) wg art. 9 UWłasnLokali
  art. 9 UWłasnLokali
  1. Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.
  2. Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.
  3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.
  .

b. jednostronna czynność prawna
W tym wypadku dochodzi do ustanowienia przez właściciela nieruchomości odrębnej własności lokali dla siebie (art. 10 zd. 1 UWłasnLokali
art. 10 UWłasnLokali
Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.
). Ponieważ w tym wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o umownym ustanowieniu odrębnej własności, należy pamiętać, że oświadczenie woli właściciela musi być złożone w formie aktu notarialnego (art. 10 zd. 2 UWłasnLokali
art. 10 UWłasnLokali
Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.
w zw. z art. 7 ust 2 UWłasnLokali
art. 7 UWłasnLokali
1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
). Dodatkowo treść oświadczenia woli uprawnionego właściciela musi odpowiadać wymogom art. 8 ust. 1 UWłasnLokali
art. 8 UWłasnLokali
1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.
, tzn. określać: 1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych 2) wielkość udziałów poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.

c. orzeczenie sądu
Natomiast jeżeli chodzi o orzeczenia sądowe, to przyjmuje się, że ustanowienie odrębnej własności może nastąpić na podstawie orzeczeń zapadłych w sprawach:
 • o zniesienie współwłasności (art. 211 KC
  art. 211 KC
  Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
  ),
 • o dział spadku (art. 1035 KC
  art. 1035 KC
  Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.
  ),
 • o podział majątku wspólnego małżonków (art. 58 § 3 KRO
  art. 58 KRO
  § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
  § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
  § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
  § 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
  § 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.
  ).

3. Wpis do księgi wieczystej
Więcej na ten temat w skrypcie Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej.

CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategorySkrypty CategoryWlasnoscLokali
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0544 sekund