openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: VerlustDesFreizuegigkeitsrechts
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Feststellung des Verlustes des Rechts auf Freizügigkeit

decyzja Ausländerbehörde o utracie prawa do pobytu w Niemczech

A. OGÓLNE INFORMACJE
por. polską ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900)
Obywatele Unii mają prawo przemieszczania się po terenie Niemiec i przebywania na terenie tego kraju.
Do przekroczenia granicy potrzebują jedynie dokumentu tożsamości. Do przekroczenia granicy Niemiec nie potrzebują wizy (§ 2 ust. 4 zd. 1 FreizügG/EU).
Na czas do pobytu w Niemczech nie potrzebują również tytułu uprawniającego do przebywania w Niemczech (§ 2 ust. 4 zd. 1 FreizügG/EU). Do pobytu przez okres do trzech miesięcy obywatel Unii potrzebuje jedynie dowodu tożsamości lub paszportu (§ 2 ust. 5 zd. 1 FreizügG/EU). Nie potrzebują także powoływać się na swobody unijne ani nie można od nich wymagać w tym czasie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego czy zabezpieczenia środków egzystencji (BeckOK AuslR/Tewocht, 16. Ed. 1.11.2017, FreizügG/EU § 2 Rn. 60).
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46).
W razie gdy pobyt obywatela państwa członkowskiego Unii w Niemczech trwa więcej niż trzy miesiące, obywatel ten musi spełniać kryteria wynikające z prawa unijnego (dyrektywa 2004/38/WE). Dyrektywa ta wdrożona została w Niemczech na mocy ustawy - FreizügG/EU.
Po upływie pięciu lat przebywania w Niemczech na stałe, jeżeli obywatel UE spełniał przez ten czas uprawnienia do legalnego pobytu, można ubiegać się o wydanie karty poświadczającej prawo do pobytu stałego (Daueraufenthaltsrecht).


B. DECYZJA O UTRACIE PRAWA DO POBYTU
W przepisie § 2 ust. 2 FreizügG/EU wymieniono okoliczności, od których zależy możliwość pobytu w Niemczech ponad trzy miesiące.
Urząd może ze szczególnych powodów weryfikować, czy nadal istnieją okoliczności uprawniające do pobytu (§ 5 ust. 3 FreizügG/EU). Jednakże, jest stwierdza się w przepisach administracyjnych prawo pobytu wynika z prawa UE. Z tej przyczyny należy wychodzić z założenia, że obywatel UE posiada uprawnienie do pobytu. Stąd badanie, czy faktycznie tak jest może być prowadzone tylko w razie wystąpienia szczególnego powodu. Takim szczególnym powodem może być np. chęć skorzystania przez obywatela UE ze świadczeń społecznych wymienionych w SGB II (Świadczenia podstawowe dla osób poszukujących pracy) lub SGB XII (Pomoc społeczna). Nawet jednak i w tym wypadku zamiar skorzystania z tych świadczeń nie powinien prowadzić automatycznie do utraty prawa do pobytu (Pkt 5.3.2. Przepisów administracyjnych). Innym powodem weryfikacji prawa do pobytu może być wprowadzenie w błąd co do posiadanych środków zabezpieczających egzystencję (Pkt 5.3.3. Przepisów administracyjnych).

W razie stwierdzenia w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia pobytu w Niemczech, że nie zachodzą warunki wymienione w § 2 ust. 2 FreizügG/EU, wówczas urząd może wydać decyzję stwierdzającą, że brak jest prawa do pobytu w Niemczech (Verlustfeststellung bei Wegfall der Freizügigkeitsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 4 FreizügG/EU)
Decyzja jest decyzją uznaniowa (Ermessensentscheidung), tzn. urząd może ale nie musi wydać decyzji o stwierdzeniu utraty prawa do pobytu.

C. WYKAZANIE PRAWA DO POBYTU
W przypadku, gdy urząd zwraca się do obywatela UE o wykazanie prawa do pobytu w Niemczech, należy przedstawić dowód ubezpieczenia (może to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ = EHIC) z Polski), posiadanie środków do życia (np. wyciąg z konta). Dokumenty w j. polskim powinno się przedstawić po niemiecku, niemniej jednak wiele zależy od urzędnika (niektórzy akceptują dokumenty po polsku).

D. ODWOŁANIE OD DECYZJI
Niektóre niemieckie landy nie wymagają przeprowadzenia postępowania odwoławczego przez wniesieniem skargi typu Anfechtungsklage, zob. np § 110 JustG NRW
Jeżeli na skutek niewykazania okoliczności uprawniających do pobytu zostanie wydana decyzja o nakazie wyjazdu z Niemiec, należy złożyć skargę do sądu administracyjnego. W wielu landach zlikwidowano postępowanie odwoławcze (Widerspruchsverfahren), stąd należy od razu składać skargę do sądu (uwaga na terminy!).

CategoryHKP CategoryGrenzgaenger
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0636 sekund