openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WyrokSNIVCSK8813
tu byłem: WyrokSNIVCSK8813
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wyrok SN z 12.9.2013, IV CSK 88/13


dane orzeczenia:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt V CSK 568/11

publikacja:


teza:
Przedawnienie przerywa powództwo o sporne roszczenie. W tym wypadku mogłoby to być o ustanowienie służebności przesyłu czy usunięcie instalacji, a więc takie, które zmierza do uregulowania sytuacji prawnej instalacji na działce. Pozew o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu nie spełnia tego kryterium, nie przerywa więc biegu zasiedzenia.

cytowane przepisy: art. 3051 KC
art. 3051 KC
Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
, art. 123 KC
art. 123 KC
§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony).
, art. 118 KC
art. 118 KC
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


omówienia/informacje o orzeczeniu:

uzasadnienie:


CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategorySluzebnoscPrzesylu CategoryPrzedawnienieRoszczenMajatkowych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0341 sekund