openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: WyrokSNSDI3214
tu byłem: WyrokSNSDI3214
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
  Wyrok S N S D I3214
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wyrok SN z 6.10.2014, sygn. SDI 32/14


dane orzeczenia:
wyrok Sądu Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt SDI 32/14

publikacja:
  • Monitor Prawniczy 2014 nr 23, str. 1227 i nast.

teza:
Ustawowe przepisy regulujące kwestie obowiązku dokształcania przez radców prawnych nie pozwalają na przyjęcie dopuszczalności karania osób uchylających się od tego obowiązku karami dyscyplinarnymi.

cytowane przepisy:
art. 41 URadcowiePrawni
art. 41 URadcowiePrawni
Do zadań samorządu należy w szczególności:
1)udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych,
2)reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych,
3)współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa,
4)przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych,
5)nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,
6)prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.
, art. 52 URadcowiePrawni
art. 52 URadcowiePrawni
1. Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych.
2. Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych,
2) doskonalenie zawodowe radców prawnych,
3) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,
4) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
5) (uchylony)
4. Rada okręgowej izby radców prawnych prowadzi aktualną listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej.
, art. 60 URadcowiePrawni
art. 60 URadcowiePrawni
Do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy:
1) reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji,
2) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych,
3) koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
4) uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych,
5a) wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych,
7) koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych,
8) uchwalanie regulaminów:
a) działalności samorządu i jego organów,
b) zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
c) odbywania aplikacji radcowskiej,
d) prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich,
e) dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
8a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych,
8b) ustalanie zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów radcowskich,
9) tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego zasięgu,
10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu,
11) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych,
11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty,
12) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
13) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.
, art. 64 URadcowiePrawni
art. 64 URadcowiePrawni
1. Radca prawny i aplikant radcowski podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej:
1)za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego,
2)za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego.
2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny naruszające przepisy dotyczące porządku i dyscypliny pracy, określone w Kodeksie pracy.
1a. Radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 227 ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 228.

omówienia/informacje o orzeczeniu:
b.d.

uzasadnienie:
w całości w Legalis

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryRadcaPrawny
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0362 sekund