openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZakresOdpowiedzialnosciOdszkodowawczej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej


Oceniając zakres odpowiedzialności należy zbadać:
 1. czy doznany uszczerbek podlega w ogóle naprawieniu,
 2. czy zachodzi związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem, które spowodowało szkodę, a poniesionym uszczerbkiem,
 3. czy nie zachodzą ograniczenia w wysokości należnego odszkodowania i
 4. w jaki sposób zostanie naprawiona szkoda.

A. Uszczerbek podlegający naprawieniu
Nie każdy uszczerbek poniesiony przez zgłaszającego roszczenie będzie podlegał naprawieniu.

1. Uszczerbki podlegające naprawieniu
W prawie wypadków drogowych do tej pory uznano za podlegające reparacji następujące uszczerbki majątkowe:

2. Pozycje nie zaliczane do szkody
Do szkody nie zalicza się:
 • kosztów postępowania o zabezpieczenie dowodów (art. 310 KPC
  art. 310 KPC
  Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.
  ), gdyż należą one do kosztów procesu (Zembrzuski, Komentarz do art. 310 k.p.c., 2011, LEX el., uw. 12);

B. Związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a uszczerbkiem (por. niem. haftungsausfüllende Kausalität)
Zob. CzachorskiZobowiazania, wyd. 8, str. 10

C. Ograniczenia wysokości należnego odszkodowania
Zasadą jest tzw. pełna kompensacja szkody, czyli świadczenie odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody. Istnieją jednakże okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość odszkodowania (przede wszystkim je zmniejszyć) Należą tutaj:

1. Ograniczenia wynikające z umowy stron
Strony stosunku prawnego mogą swobodnie kształtować jego treść. Dotyczy to także wymiaru odszkodowania (art. 473 KC
art. 473 KC
§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodów oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.
).

2. Ograniczenia wysokości odszkodowania wynikające z ustawy
Tutaj należą następujące okoliczności

a. ius moderandi
Wyraża się w:
 • przyczynienie się poszkodowanego (art. 362 KC
  art. 362 KC
  Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
  ),
 • miarkowanie odszkodowania (art. 440 KC
  art. 440 KC
  W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego.
  ),
 • compensatio lucri cum damno,
 • art. 322 KPC
  art. 322 KPC
  Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.
  ;

b. negatywny interes umowny
W ramach odpowiedzialności umownej należy rozważać także ograniczenie odszkodowania do wysokości tzw. ujemnego interesu umownego.

3. Inne przyczyny ograniczenia
Tutaj można zakwalifikować np. ograniczenie wysokości ze względu na zasady słuszności.

CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawcza
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0474 sekund