openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZarzutyPrawoCywilne
tu byłem: ZarzutyPrawoCywilne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zarzuty w prawie cywilnym


Terminem zarzut określa się uprawnienie polegające na odmowie spełnienia roszczenia (DoliwaCzescOgolna, nb. 119).
Podniesienie roszczenia może tamować powstanie roszczenia albo wywołać trwałe (peremptoryjne) albo przejściowe (dylatoryjne) obezwładnienie powstałego wcześniej roszczenia (por. RadwanskiCzescOgolna, nb. 206)
Stosownie do tego wyróżniamy więc dwie grupy zarzutów:
 1. zarzuty tamujące;
 2. zarzuty obezwładniające:
  • zarzuty dylatoryjne
   • zarzut zwłoki z zapłatą ceny - art. 552 KC
    art. 552 KC
    Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
    ,
   • zarzut niewykonania umowy wzajemnej - art. 488 § 2 KC
    art. 488 KC
    § 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.
    § 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.
    ,
   • prawo zatrzymania - art. 461 § 1 KC
    art. 461 KC
    § 1. Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).
    § 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.
    § 3. (uchylony).
    ;
  • zarzut peremptoryjny.
   Przedawnienie jest jedynym chyba zarzutem trwale obezwładniającym roszczenie.

CategoryLeksykonZ CategoryZobowiazaniaUmowne CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryZobowiazaniaCzescOgolna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.4823 sekund