openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZawarcieUmowy
tu byłem: ZawarcieUmowy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zawarcie umowy

tryby zawarcia umowy cywilnoprawnej

Zawarcie umowy może nastąpić w dwojaki sposób: na mocy porozumienia stron albo na skutek innych szczególnych trybów.

A. POROZUMIENIE STRON
Zawarcie umowy w drodze porozumienia stron może nastąpić na trzy sposoby:
 • przez ofertę i jej przyjęcie (art. 66 i nast. KC
  art. 66 KC
  § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
  § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
  ),
 • przez rokowania (art. 72 KC
  art. 72 KC
  § 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
  § 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.
  ) albo
 • przez aukcję lub przetarg (art. 701 i nast. KC
  art. 701 KC
  § 1. Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.
  § 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.
  § 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.
  § 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.
  ). Z tym rodzajem nawiązywania kontraktów są powiązane szczególne sytuacje, które wymagają odrębnego potraktowania, a mianowicie zawarcie umowy za pośrednictwem aukcji internetowych (zob. AukcjeInternetowe).

B. TRYB SZCZEGÓLNY ZAWARCIA UMOWY
Do trybów szczególnych zaliczamy natomiast:
 • orzeczenie sądu (art. 64 KC
  art. 64 KC
  Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
  w zw. z art. 1047 KPC
  art. 1047 KPC
  § 1. Jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.
  § 2. Jeżeli złożenie oświadczenia woli jest uzależnione od świadczenia wzajemnego wierzyciela, skutek wymieniony w paragrafie poprzedzającym powstaje dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności.
  ),
 • przystąpienie do umowy adhezyjnej albo
 • postępowanie wg reguł określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004, (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177).

C. TARIS
Schemat Taris(R) przedstawiający zasady zawierania umów cywilnoprawnych

CategoryZawarcieUmowyCywilnoprawnej
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0568 sekund