openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZdolnoscDoCzynnosciPrawnych
tu byłem: ZdolnoscDoCzynnosciPrawnych
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zdolność do czynności prawnych


A. Pojęcie
Zdolność do czynności prawnych stanowią personalne kwalifikacje osoby, uznane przez dane prawo za przesłanki tej zdolności (w prawie polskim chodzi przede wszystkim o wiek i ubezwłasnowolnienie), od posiadania których uzależnia ono ważność lub skuteczność czynności prawnych zdziałanych przez daną osobę we własnym imieniu oraz inne skutki prawne (por. M. Pazdan (w:) [[SystemPrawaPrywatnegoTom1, 2007 r., Rozdział XIV, nb. 62).

B. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
Więcej informacji na ten temat znajduje się w odrębnym artykule.

C. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych
(...)

D. Zdolność do czynności prawnych podmiotów o ułomnej osobowości prawnej
Zob. art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.


CategoryLeksykonZ CategoryOsobaFizyczna CategoryOsobaPrawna CategoryUlomnaOsobaPrawna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0252 sekund