openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZembrzuskiRadcaPrawny2009
tu byłem: ZembrzuskiRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Oldest known version of this page was edited on 2009-12-02 15:43:08 by RedaktorOpenlaw [Utworzenie artykulu.]
Page view:

Lit.: Zembrzuski, Radca Prawny 2009


autor: Tadeusz Zembrzuski
tytuł: Złożenie świadczenia do depozytu sądowego w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 5
strony: 65-68
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • art. 467 KC
  art. 467 KC
  Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
  1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
  2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
  3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
  4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
  , art. 468 KC
  art. 468 KC
  § 1. O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie.
  § 2. W razie niewykonania powyższego obowiązku dłużnik jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.
  , art. 469 KC
  art. 469 KC
  § 1. Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać.
  § 2. Jeżeli dłużnik odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego, złożenie do depozytu uważa się za niebyłe.
  , art. 470 KC
  art. 470 KC
  Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia.
 • art. 692 KPC
  art. 692 KPC
  W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wie­czystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości
  , art. 6932 KPC
  art. 6932 KPC
  § 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depo­zytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.
  § 2. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depo­zytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku zło­żenie do depozytu uważa się za doko­nane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.
  , art. 827 KPC
  art. 827 KPC
  § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.
  § 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.
  , art. 828 KPC
  art. 828 KPC
  Na postanowienie sądu co do zawieszenia lub umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.
  , art. 883 KPC
  art. 883 KPC
  § 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.
  § 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPostepowanieCywilneLiteratura CategoryPCLiteratura CategoryPrawoPracyLiteratura
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0964 sekund