openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZgloszeniePracownikowDelegowanychDoNiemiec
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zgłoszenie pracowników delegowanych do Niemiec


Pytanie: Czy prawdą jest, że wszyscy pracownicy (także polscy) powinni być obowiązkowo zgłaszani w Zoll zanim zostaną oddelegowani do Niemiec - brak zgłoszenia również grozi wysokimi karami.

Odpowiedź:
Obowiązki zgłoszenia dotyczą każdego miejsca pracy z osobna (a więc dla każdej z budów należy dokonać osobnego zgłoszenia).

A. Obowiązek zgłoszenia na podstawie AEntG
Zgłoszenie wg AEntG ma umożliwiać sprawdzenie, czy są zachowywane prawa pracownicze, które mają zastosowanie do stosunków pracy w Niemczech (zob. § 2 AEntG).

1. Kiedy zachodzi obowiązek dokonania zgłoszenia
Na podstawie § 18 Abs. 1 AEntG w zw z. z § 1 MiLoMeldV trzeba zgłosić pracowników delegowanych do pracy w Niemczech, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • pracodawca podlega umowie taryfowej (§ 3 AEntG) albo rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 lub § 7a AEntG,
 • dołączenie zaświadczenia o zagwarantowaniu uprawnień pracowniczych zgodnie z § 18 Abs. 2 AEntG,
 • pracownik nie zarabia więcej niż 2.958 euro brutto na miesiąc albo stały dochódp pracownika nie przekracza 2000 euro (który to dochód był wypłacany przez ostatnie za 12 pełnych miesięcy ("deren verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt brutto 2.000 Euro überschreitet und der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten vollen zwölf Monate (Zeiten ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt bleiben unberücksichtigt) nachweislich gezahlt hat" - § 1 ust. 1 MiLoDokV),
 • pracownik nie jest bliskim członkiem rodziny pracodawcy (§ 1 ust. 2 MiLoDokV).


2. Zakres zgłoszenia
Treść zgłoszenia określa § 18 AEntG. Dla ułatwienia stworzono formularz zgłoszenia: dostępny na Bundesministerium für Finanzen.

3. Termin zgłoszenia:
Zgłoszenie musi nastąpić "vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung", a więc zanim pracownicy delegowani rozpoczną pracę. W sytuacjach gdy wysyłani są nowi pracownicy na już istniejącą budowę (w przypadku branży budowlanej), należy dokonać zgłoszenia nowych osób. Jeżeli pracownicy zmieniają się na budowach (przechodzą z jednej na kolejną) takiego obowiązku (ponownego) zgłoszenia przepis nie przewiduje. Nie przewiduje również obowiązku wymeldowania (zgłoszenia opuszczenia Niemiec) przez pracownika, który opuścił Niemcy przed zakończeniem terminu zaznaczonego w zgłoszeniu.


B. Obowiązek zgłoszenia na podstawie MiLoG
Z kolei obowiązek dokonania na podstawie MiLoG ma zapewnić efektywność kontroli pod względem przestrzegania przepisów o płacy minimalnej.

1. Kiedy zachodzi obowiązek zgłoszenia
Na podstawie § 16 MiLoG zgłoszenia dokonują pracodawcy, którzy:
 • delegują pracowników do pracy w Niemczech,
 • pracodawca działa w jednej z branż określonych w § 2a SchwarzArbG
 • pracownik nie zarabia więcej niż 2.958 euro brutto na miesiąc albo stały dochódp pracownika nie przekracza 2000 euro (który to dochód był wypłacany przez ostatnie za 12 pełnych miesięcy ("deren verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt brutto 2.000 Euro überschreitet und der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten vollen zwölf Monate (Zeiten ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt bleiben unberücksichtigt) nachweislich gezahlt hat" - § 1 ust. 1 MiLoDokV),
 • pracownik nie jest bliskim członkiem rodziny pracodawcy (§ 1 ust. 2 MiLoDokV).

2. Formularz
Zob. strona www.meldeportal-mindestlohn.de
Od 1 stycznia 2017 r. do dyspozycji jest elektroniczny portal zgłoszeniowy administracji celnej, poprzez który, stosownie do § 1 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie
obowiązku zgłoszenia zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, ustawą o delegowaniu pracowników i ustawą o pracy tymczasowej, można dokonywać zgłoszeń pracowników delegowanych do Niemiec na podstawie Ustawy o płacy minimalnej bądź też Ustawy o delegowaniu pracowników, względnie użyczanych tam na podstawie Ustawy o pracy tymczasowej. Po 30.6.2017 możliwe będzie tylko elektroniczne zgłoszenie.

3. Termin
Zgłoszenia (wysłania formularza) należy dokonać przed rozpoczęciem pracy przez pracowników delegowanych w Niemczech.


C. Inne obowiązki:
Na pracodawcy delegującym pracowników do Niemiec ciążą jeszcze inne obowiązki, a mianowicie:
 • uzyskanie wizy Vander Elst przez pracowników spoza UE (zob. dla pracowników z Ukrainy osobny dokument);
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników delegowanych do Niemiec (zob. osobny dokument),
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej na terytorium Niemiec (zob. osobny dokument).


CategoryPrawoPracy CategoryPrawoNiemieckie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0386 sekund