openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZmianyPE2011Definicje
tu byłem: ZmianyPE2011Definicje
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zmiany PE 2011 - definicje szczególne dla ciepłownictwa

zawarte w rozdziale o zaopatrzeniu w ciepło
Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz
FH Schmalkalden
stan prawny i faktyczny - luty 2011 r.

Następujące pojęcia powinny otrzymać definicje szczególne na potrzeby ciepłownictwa. Mogłyby one obowiązywać wyłącznie w rozdziale poświęconym wyłącznie ciepłownictwu lub w odrębnej ustawie o zaopatrzeniu w ciepło:
 1. ciepło
 2. koszty uzasadnione
 3. zwrot kapitału
 4. system ciepłowniczy
 5. działalność ciepłownicza
 6. przedsiębiorca ciepłowniczy itd.

A. Ad. 2
W przypadku regulacji cen ciepła bazującej - co do zasady - na formule kosztowej, centralne znaczenie w ustawowej konstrukcji systemu regulacyjnego będzie miała - podobnie jak dotychczas - definicja kosztów uzasadnionych. Praktyka regulacyjna od roku 1998 wskazuje na znaczne trudności interpretacyjne obowiązującej w chwili obecnej definicji. Szereg sporów i rozbieżnych pozycji przyjmowanych przez oddziały URE, przedsiębiorstwa i ekspertów wskazują, że obowiązująca definicja nie jest optymalna.

Zarówno doświadczenia wynikające ze stosowania obowiązującej definicji kosztów uzasadnionych jak i oczekiwania wobec regulacji kosztowej w przyszłości nakazują poświęcić tej definicji szczególną uwagę. Z jednej strony formuła kosztów uzasadnionych wymaga wystarczająco elastycznego ujęcia problematyki kosztów działalności ciepłowniczej w ustawie po to, aby odzwierciedlała ona rzeczywistość. Warunki działalności ciepłowniczej podlegają ciągłym zmianom i bardzo trudno byłoby stworzyć jedyny słuszny, zamknięty katalog pozycji kosztowych, które miałyby być uwzględniane w taryfach przedsiębiorstw. Oznacza to zatem, iż konieczne jest co do zasady pozostanie przy definicji sformułowanej przy pomocy klauzuli generalnej, która przy pomocy niedookreślonych pojęć prawnych wskaże, jakim kryteriom muszą odpowiadać poszczególne pozycje kosztowe kalkulacji taryfy, aby były one kosztami uzasadnionymi.

Z drugiej jednak strony doświadczenia w zakresie tworzenia i zatwierdzania taryf dla ciepła pokazały, iż klauzula generalna co do zasady prowadzi do sporów interpretacyjnych.

Z powyższego wynika, że optymalne rozwiązanie legislacyjne w zakresie definicji kosztów uzasadnionych powinno przyjąć następujący kształt:
 1. klauzula generalna stanowiąca obowiązującą obecnie definicję kosztów uzasadnionych (art. 3 pkt 21) PrEnerg
  art. 3 PrEnerg
  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci,
  2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach,
  3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej,
  3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;
  4) przesyłanie - transport:
  a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych,
  b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
  c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci
  - z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
  5) dystrybucja:
  a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,
  b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,
  c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
  - z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
  6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią,
  6a) sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem;
  7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii,
  8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców,
  9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych,
  10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi,
  10a) instalacja magazynowa – instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego;
  10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:
  a) skraplania gazu ziemnego lub
  b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego
  - z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
  11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;
  11a) sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego;
  11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;
  11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego;
  11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw;
  11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;
  11f) linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych;
  11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej;
  12) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi,
  12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się:
  a) w odniesieniu do paliw gazowych:
  - przesyłaniem lub
  - dystrybucją, lub
  - magazynowaniem, lub
  - skraplaniem
  - oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo
  b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
  - przesyłaniem lub
  - dystrybucją
  - oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii;
  12b) użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu;
  13) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
  13a) odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych lub energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym;
  14) gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306),
  15) regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców,
  16) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska,
  16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
  16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci;
  16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze;
  16d) zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
  17) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
  18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
  19) ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci,
  20) odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych,
  20a) biogaz rolniczy - paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
  21) koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych,
  22) finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania,
  23) system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią,
  23a) bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną z dostawami tych paliw lub energii;
  23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów;
  24) operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
  25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
  26) operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji magazynowej;
  27) operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu;
  28) operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;
  29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;
  30) usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych;
  31) normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci;
  32) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców;
  33) kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego;
  34) ciepło użytkowe w kogeneracji – ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł;
  35) jednostka kogeneracji – wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne;
  36) energia elektryczna z kogeneracji – energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i obliczoną jako:
  a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej:
  – 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo
  – 80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo
  b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji;
  37) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego – sprawność wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła;
  38) wysokosprawna kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:
  a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub
  b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;
  39) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:
  a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozli­czenio­wych umożliwiających rejestrację tych danych,
  b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
  c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
  40) bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego;
  41) centralny mechanizm bilansowania handlowego – prowadzony przez operatora systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe;
  42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe – osobę fizyczną lub prawną uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu;
  43) jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;
  44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy.
  ) zostanie zoptymalizowana,
 2. do ustawy zostanie wprowadzona delegacja ustawowa, która umożliwi sprecyzowanie klauzuli generalnej w rozporządzeniu taryfowym,
 3. rozporządzenie uściśli definicję ustawową (czyli poprawioną klauzulę generalną) przy pomocy otwartego katalogu pozycji kosztowych, które bezspornie stanowią koszty uzasadnione w rozumieniu ustawy.

Katalog zawarty w rozporządzeniu może być w razie potrzeby odpowiednio dostosowany do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości, ponieważ zmiany rozporządzenia wymagają mniej złożonej procedury prawodawczej (wewnątrz Ministerstwa Gospodarki). Katalog otwarty ("w szczególności ...") nie ma wprawdzie od strony normatywnej jakości definicji dużego znaczenia, pozwoli on jednak obniżyć nakład pracy u regulatora oraz w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w zakresie pozycji kosztowych, które w rozporządzeniu zostaną uznane za "bezproblemowe".

Sama klauzula generalna definicji kosztów uzasadnionych w zakresie zaopatrzenia w ciepło powinna otrzymać następujące brzmienie:

koszty uzasadnione - koszty realizacji przez przedsiębiorcę ciepłowniczego zobowiązań wynikających z prowadzonej przez niego działalności ciepłowniczej, jeśli są one planowane zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w warunkach sprawnie działającego rynku; kosztami uzasadnionymi są w szczególności, koszty przewidziane w rozporządzeniu, o którym mowa w art. [...] ustawy;
Proponowana definicja stanowi znaczne uproszczenie wobec obowiązującego dotychczas stanu prawnego. Nie odwołuje się ona do całego szeregu pojęć nieokreślonych i stworzonych wyłącznie na potrzeba prawa energetycznego w 1997 roku (sposób ekonomicznie uzasadniony, zachowanie należytej staranności, ochrona interesów odbiorców), natomiast wprowadza do definicji znane powszechnie w orzecznictwie polskich sądów pojęcie prawidłowej gospodarki, które to implikuje ekonomiczną zasadność danych kosztów. Ponadto jednak proponowana definicja idzie krok dalej i podaje punkt odniesienia dla zasad prawidłowej gospodarki - jest nim sprawnie działający rynek. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji koszt jest kosztem uzasadnionym tylko wtedy, gdy przedsiębiorca postępuje tak gospodarnie, jak przedsiębiorca dążący do zapewnienia przedsiębiorstwu trwałego bytu w warunkach sprawnie funkcjonującego rynku. Oznacza to, że z jednej strony miarą działania nie może być rabunkowe eksploatowanie przedsiębiorstwa bez perspektywy na przyszłość (dekapitalizacja majątku jest w chwili obecnej równie powszechnym jak i niepokojącym zjawiskiem w ciepłownictwie). Z drugiej strony przedsiębiorca ciepłowniczy, który nie posiada na danym lokalnym rynku znaczącej konkurencji innych sposobów ogrzewania (czy to z racji braku faktycznych możliwości ich zastosowania czy to w wyniku znacznej różnicy w cenie na korzyść ciepła systemowego) nie może generować kosztów wyższych, niż potrzebne, ponieważ w wypadku sprawnie działającego rynku nie mógłby sobie na generowanie takich kosztów pozwolić.

W ten sposób proponowana definicja eliminuje nieścisłości brzmienia definicji obowiązującej dotychczas - "zachowanie należytej staranności skierowanej na (...)" - odwołującej się do pojęcia związanego z jakością działalności ("należyta staranność"), czyli niejako jej przymiotu - podczas gdy w dalszej części przymiot ten ma "zmierzać" do ochrony odbiorców. Ponieważ tylko samo działanie może zmierzać do określonego celu, a nie jego jakość, definicja ta jest problematyczna.

Z drugiej strony definicja proponowana odwołując się do mechanizmu rynku (nie dowolnego - rynku sprawnie funkcjonującego) jako miary słuszności działania przedsiębiorcy jest istotnym krokiem do realizacji założeń polityki energetycznej Polski, zgodnie z którymi kształtowanie cen ciepła ma docelowo odbywać się według metod rynkowych (Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, pkt 6.1. (str. 22) oraz pkt 6.3. (również str. 22) z dnia 10 listopada 2009 r.). O ile trudne może być natychmiastowe przejście do cen ciepła ustalanych wyłącznie rynkowo, tak konieczne jest oparcie ochrony odbiorcy przynajmniej o wzorce rynkowe, do których odnosi się proponowana definicja. Mechanizmem niezgodnym z założeniami polityki energetycznej jest natomiast odniesienie do dobra odbiorcy weryfikowanego urzędowo w postępowaniu administracyjnym.
powrót do strony głównej artykułu o zmianach w regulacji w 2011 roku
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0186 sekund