openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZmianyRegulacjiCieplownictwa2008
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zmiany prawne 2007/2008

przygotowywania nowych przepisów dla ciepłownictwa

W marcu 2008 r. założenia były następujące:

A. Wejście w życie
IGCP szacuje, iż proces legislacyjny potrwa do 2009 roku - uchwała Sejmu być może w pierwszej połowie roku 2009 - wejście w życie zmian nastąpi zatem najwcześniej w drugiej połowie 2009 roku, bardziej prawdopodobny jest rok 2010.

B. Forma
Przewidywane zmiany nie odbędą się w formie zupełnie nowego prawa energetycznego - nastąpią one prawdopodobnie na bazie obowiązującego prawa energetycznego i będą dotyczyć - przynajmniej w zakresie konsultowanym z IGCP i PTEZ - daleko idących zmian w zakresie regulacji ciepłownictwa.

C. Najważniejsze założenia
Podstawowe założenia nowej regulacji ciepłownictwa w projektach przygotowywanych przez rząd i konsultowanych z branżą i regulatorem, to:
 • odrębne zasady regulacji dla ciepłownictwa w stosunku do elektroenergetyki i gazownictwa,
 • zmiana modelu regulacji z kosztowego na pułapowy (zachowanie cen poniżej poziomu referencyjnego = brak obowiązku zatwierdzania taryfy przez URE).

D. Elementy dyskutowane ale jeszcze nie ustalone ostatecznie
W chwili obecnej (maj - lipiec 2008) IGCP przedłożyła projekty zmian w prawie energetycznym oraz projekt nowego rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwa ciepłownicze zgłosiły uwagi do projektu, których celem jest:
 • doprecyzowanie istotnych definicji wpływających na tworzenie taryf dla ciepła (koszty uzasadnione, zwrot z kapitału)
 • usprawnienie procesu wdrażania nowych taryf i poprawienie ochrony prawnej przedsiębiorstw ciepłowniczych zależnych w swej działalności od decyzji URE
 • wprowadzenie sposobu wyliczania zwrotu z kapitału i ustalenie pozostałych reguł dotyczących tej kwestii (por. art. 45 ust. 1 PrEnerg
  art. 45 PrEnerg
  1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:
  1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność;
  1a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%;
  2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań;
  3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
  1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
  1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
  1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
  2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci.
  3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.
  4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią inaczej.
  5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE.
  6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
  )

E. Osoby działające w zakresie energetyki w najwyższych urzędach państwowych:
- poseł Andrzej Czerwiński
- poseł Paweł Poncyliusz
- Dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Dąbrowski
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0221 sekund