openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZmianyRegulacjiCieplownictwa2011
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Regulacja ciepłownictwa 2011

uwagi de lege ferenda
Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz
FH Schmalkalden
stan prawny i faktyczny - luty 2011 r.

W oparciu o postulowane przez branżę i ekspertów w zakresie ciepłownictwa uwagi i krytykę wobec istniejącej w Polsce regulacji wskazana jest gruntowna przebudowa systemu regulacji ciepłownictwa zawartego w ustawie prawo energetyczne. Przedstawione poniżej postulaty de lege ferenda są wynikiem obserwacji poczynionych przez autora w branży ciepłowniczej [1]. Analiza zarówno od strony teoretycznoprawnej jak i czysto praktycznej wyłania znaczne deficyty w systemie regulacji ciepłownictwa w Polsce, które w szczególności w zakresie tworzenia cen ciepła związane są z:
 • brakiem równowagi między interesem ogółu (potrzeba efektywności energetycznej i oszczędności energii) a interesem odbiorcy ciepła systemowego (podczas gdy brak jest ochrony );
 • brakiem transparencji działalności przedsiębiorstw, których taryfy nie są sprawdzane pod względem zgodności z regułami ich tworzenia przewidzianymi w przepisach prawa, a jedynie pod względem arbitralnie ustalanych parametrów takich jak inflacja, ogólny poziom wzrostu cen;
 • brakiem oparcia regulacji o mechanizmy zbliżające przynajmniej branżę do zasad rynkowych i degradacja przedsiębiorstw ciepłowniczych do roli zarządców kosztami;
 • wątpliwymi z konstytucyjnego punktu widzenia (art. 22 Konstytucji) kompetencjami Prezesa URE w zakresie ingerencji w działalność gospodarczą przedsiębiorstw ciepłowniczych, która to zastrzeżona jest wyłącznie ustawodawcy (co zresztą dotyczy zapisów prawa energetycznego ogólnie - art. 23 PrEnerg
  art. 23 PrEnerg
  1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
  2. Do zakresu działania Prezesa URE należy:
  1) udzielanie i cofanie koncesji;
  2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach;
  3) ustalanie:
  a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej,
  b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a,
  c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia,
  d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców,
  e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,
  f) wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
  3a) opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których mowa w art. 16 ust. 1;
  4) kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a;
  4a) kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2;
  5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16;
  6) wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu;
  7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1;
  8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g;
  9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących:
  a) wyłaniania sprzedawców z urzędu,
  b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną;
  10) kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej;
  11) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia;
  11a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 289 z 3.11.2005) oraz:
  a) zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomości publicznej przez operatorów systemów przesyłowych gazowych, o których mowa w art. 6 tego rozporządzenia, oraz wyrażanie zgody na ograniczenie zakresu publikacji tych informacji,
  b) opiniowanie wniosków operatorów systemów przesyłowych gazowych o wykorzystanie przez użytkowników sieci przesyłowych niewykorzystanych zdolności przesyłowych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia,
  c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesyłowych gazowych przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania przez nich niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolności sieci przesyłowych;
  12) rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1;
  13) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie;
  14) współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  14a) współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie;
  15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych;
  16) określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf;
  17) publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii;
  18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
  a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2,
  b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej obliczenia,
  c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:
  - opalanych paliwami węglowymi,
  - opalanych paliwami gazowymi,
  - opalanych olejem opałowym,
  - stanowiących odnawialne źródła energii
  - w poprzednim roku kalendarzowym;
  19) gromadzenie informacji o projektach inwestycyjnych będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, oraz przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;
  19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;
  20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie:
  a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym,
  c) warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej sieci,
  d) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze względów handlowych,
  e) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej,
  g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań,
  h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 44;
  21) wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;
  22) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych.
  2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza raport przedstawiający i oceniający:
  1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2a, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
  2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
  2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
  2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
  3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa.
  4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
  ),
 • brakiem bodźców do podwyższania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.
Wymienione braki istniejącej regulacji powinny zostać przez ustawodawcę przy najbliższej okazji zmienione. Propozycja kierunku zmian oraz wskazanych konkretnych rozwiązań została przedstawiona poniżej.

A. Założenia
Podstawowe założenia regulacji wynikają z konieczności zmian w zakresie:
 • procedur ustalania cen - zarówno z ogólnego punktu widzenia jak i w kwestii szczególnych reguł obowiązujących wobec wytwarzania ciepła z jednej i przesyłu oraz dystrybucji ciepła z drugiej strony; procedury te powinny z jednej strony umożliwiać szybkie reagowanie przedsiębiorstw na zmiany warunków działalności, ale z drugiej strony nakładać na przedsiębiorstwa wyraźniej odpowiedzialność za zgodność z prawem stosowanych cen i taryf w celu ochrony odbiorcy;
 • zasad kalkulacji cen ciepła (w szczególności definicji - koszty uzasadnione, zwrot z kapitału); doprecyzowanie definicji ma podwyższyć przewidywalność działalności przedsiębiorstw, obniżyć koszty biurokracji oraz ograniczyć możliwości nadużyć prawa na koszt odbiorcy ciepła lub arbitralność orzeczeń URE na niekorzyść przedsiębiorstw o niższym budżecie na obsługę doradczą w zakresie zarządzania regulacjami;
 • kompetencji regulatora - obecny kształt regulacji sugeruje w szczególności w art. 23 PrEnerg
  art. 23 PrEnerg
  1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
  2. Do zakresu działania Prezesa URE należy:
  1) udzielanie i cofanie koncesji;
  2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach;
  3) ustalanie:
  a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej,
  b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a,
  c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia,
  d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców,
  e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,
  f) wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
  3a) opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których mowa w art. 16 ust. 1;
  4) kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a;
  4a) kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2;
  5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16;
  6) wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu;
  7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1;
  8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g;
  9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących:
  a) wyłaniania sprzedawców z urzędu,
  b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną;
  10) kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej;
  11) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia;
  11a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 289 z 3.11.2005) oraz:
  a) zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomości publicznej przez operatorów systemów przesyłowych gazowych, o których mowa w art. 6 tego rozporządzenia, oraz wyrażanie zgody na ograniczenie zakresu publikacji tych informacji,
  b) opiniowanie wniosków operatorów systemów przesyłowych gazowych o wykorzystanie przez użytkowników sieci przesyłowych niewykorzystanych zdolności przesyłowych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia,
  c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesyłowych gazowych przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania przez nich niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolności sieci przesyłowych;
  12) rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1;
  13) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie;
  14) współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
  14a) współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie;
  15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych;
  16) określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf;
  17) publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii;
  18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
  a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2,
  b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej obliczenia,
  c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:
  - opalanych paliwami węglowymi,
  - opalanych paliwami gazowymi,
  - opalanych olejem opałowym,
  - stanowiących odnawialne źródła energii
  - w poprzednim roku kalendarzowym;
  19) gromadzenie informacji o projektach inwestycyjnych będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, oraz przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;
  19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;
  20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie:
  a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym,
  c) warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej sieci,
  d) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze względów handlowych,
  e) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej,
  g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań,
  h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 44;
  21) wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;
  22) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych.
  2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza raport przedstawiający i oceniający:
  1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2a, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
  2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
  2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
  2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
  3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa.
  4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
  , że organ administracji państwowej może określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa w kwestiach zastrzeżonych ustawodawcy (art. 22 Konstytucji);
 • koncesji - podmioty, które podlegają obowiązkowi uzyskania koncesji na działalność ciepłowniczą, powinny być traktowane jednakowo niezależnie od formy prowadzenia działalności;
 • planowania zaopatrzenia w ciepło - korzystne ze względów klimatycznych oraz ogólnie z punktu widzenia efektywności energetycznej systemy zaopatrzenia w ciepło muszą na etapie planowania zaopatrzenia być wspierane przy pomocy narzędzi administracyjnoprawnych; narzędziem takim może być obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej na danym terenie w wypadku zajścia określonych przesłanek;
 • umów w ciepłownictwie - umowy w ciepłownictwie powinny być w pierwszej kolejności kształtowane przez strony tych umów; wbrew powszechnemu przekonaniu między stronami umów przyłączeniowych czy o dostawy ciepła nie są zazwyczaj konsumenci, przez co ochrona jednej strony instrumentami administracyjnoprawnymi nie jest tu wskazana; ponadto szereg niedociągnięć legislacyjnych zawartych w obowiązujących obecnie przepisach wymaga redakcyjnych i logicznych korekt;
 • definicji systemowych - niektóre ogólne definicje w zakresie ciepłownictwa wymagają doprecyzowania lub zmiany.


B. Propozycje rozwiązań ustawowych

1. Systematyka ustawy
Wskazane powyżej cele regulacji zostaną osiągnięte najskuteczniej wtedy, gdy prawne reguły zaopatrzenia w ciepło systemowe zostaną wyraźnie oddzielone od pozostałych podsektorów energetyki (elektroenergetyka i gaz). W tym celu możliwe jest albo stworzenie odrębnej ustawy o zaopatrzeniu w ciepło albo stworzenie nowego rozdziału w ustawie prawo energetyczne poświęconego wyłącznie ciepłownictwu.
Konieczność wyodrębnienia ciepłownictwa uzasadniono tutaj.

2. Poszczególne przepisy

a. Przepisy w części ogólnej prawa energetycznego
W ustawie prawo energetyczne wskazane są szerokie zmiany wynikające z wprowadzenia odrębnego rozdziału dla ciepłownictwa ale i z szeregu wskazanych powyżej niedociągnięć obowiązującej obecnie regulacji. Po wprowadzeniu do tekstu ustawy merytorycznych (w szczególności tych przedstawionych poniżej) zmian konieczne staje się oczywiście przeanalizowanie całości tekstu pod względem ewentualnie koniecznych poprawek redakcyjnych, których podczas wielu noweli prawa energetycznego nie dokonano, czego rezultatem jest tekst również od strony redakcyjnej i formalnej dalece wadliwy!

b. Przepisy szczególne dla ciepłownictwa
Odrębna ustawa lub odrębny rozdział poświęcony ciepłownictwu powinien w szczególności zawierać nowe rozwiązania w zakresie:


[1] Wszystkie opinie wyrażone w poniższym artykule oraz w artykułach z nim powiązanych wyrażają jedynie poglądy autora lub autorów (do wglądu pod linkiem "historia").

 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1199 sekund