openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: ZmianyWFunduszachEmerytalnych
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Opinia nt. zmian w funduszach emerytalnych

uwaga - temat nieaktualny

A. Przedmiot analizy
Ustawa z 25 marca 2011 - zob. tekst uchwalonej i przekazanej do Senatu ustawy (strona projektu)

B. Charakterystyka zmian
Zmiany polegają przede wszystkim na:
  • obniżenie wysokości składki przekazywanej przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego OFE z 7,3% podstawy wymiaru do 3,5 % podstawy wymiaru składki,
  • utworzenie w ZUS subkonta ubezpieczonego i ewidencjonowanie na nim części składki nie przekazywanej do OFE, a która będzie podlegała waloryzacji,
  • zmiana zasad lokowania przez OFE swoich aktywów poprzez zwiększenie limitów na inwestycje w akcje i jednoczesne ograniczenie możliwości ich lokowania w obligacje skarbowe,
  • wprowadzenie zakazu akwizycji zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym,
  • wprowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (na podstawie opinii Witolda Kozińskiego, NBP, z 24 marca 2011).

C. System emerytalny w Niemczech
W Niemczech system zabezpieczenia emerytalnego opiera się na
  • zabezpieczeniu ustawowym (gesetzliche Altersvorsorge),
  • zabezpieczeniu zakładowym (betriebliche Altersvorsorge) oraz
  • zabezpieczeniu prywatnym (private Altersvorsorge).
Funkcjonowanie tego systemu jest oparte na "umowie pokoleniowej" (Generationenvertrag), zgodnie z którą składki obecnie pracujących są przeznaczane na wypłaty świadczeń na aktualnych emerytów. Natomiast pracujący nabywają w ten sposób ekspektatywę świadczeń. Zasady zabezpieczenia emerytalnego reguluje SGB VI (Sozialgesetzbuch. Sechstes Buch).

1. Zabezpieczenie ustawowe
Jest to forma ubezpieczenia obowiązkowego dla pracowników fizycznych (Arbeiter) i umysłowych (Angestellte), jak również bezrobotnych pobierających zasiłek i innych grup zawodowych. Warunki uzyskania renty regularnej jest ukończenie 65 lat życia oraz posiadanie co najmniej 5 lat okresów ubezpieczenia. Od 2012 r. wymagany wiek emerytalny zwiększa się o jeden miesiąc dla każdego kolejnego rocznika (począwszy od 1947 a skończywszy na 1958). Natomiast dla roczników 1959 i nast. wiek emerytalny jest wyższy o dwa miesiące od tego dla poprzedniego rocznika.
Wcześniejsza emerytura jest dopuszczalna dla osób, które ukończyły 63 rok życia i mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego.

2. Zabezpieczenie zakładowe (betriebliche Altersversorgung - bAV)
Stanowi drugi filar ubezpieczenia emerytalnego i polega na tym, że pracodawca - z uwagi na stosunek pracy - przyrzeka pracownikowi pewne świadczenia na wypadek osiągnięcia określonego wieku, inwalidztwa lub śmierci). Zasady są uregulowane w Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG). W ustawie tej przewidziane są różne możliwości zapewnienia zabezpieczenia emerytalnego pracowników: Direktzusage, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse, Direktversicherung. Polegają one głównie na tym, iż pewnego rodzaju świadczenia dodatkowe, jak ekwiwalent za urlop, dodatek bożonarodzeniowy, wynagrodzenie za nadgodziny, jest przeznaczane na składki emerytalne. Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem (indywidualnie albo w umowie zakładowej) decydują o tym która z wymienionych form gromadzenia środków obowiązuje w zakładzie. Dopuszczalne jest również, iż pracodawca z własnych środków dofinansowuje składki na zabezpieczenie.

3. Zabezpieczenia prywatne wspierane przez państwo
Ta forma zabezpieczenia emerytalnego polega na gromadzeniu kapitału przez oszczędzającego i jego wypłacie w formie renty (wg planu) albo jednorazowo do rąk ubezpieczonego lub osoby uposażonej. Do tej grupy należą zarówno mechanizmy wspierane przez państwo (Riester-Rente i Rürup-Rente) jak i nie wspierane przez państwo (plany oszczędnościowe funduszy akcyjnych oraz nieruchomości).

a. Riester-Rente
Riester-Rente polega na wspieraniu przez państwo poprzez dopłaty składek na prywatne ubezpieczenia. Uprawnione do otrzymywanie dopłat są tylko pewne kategorie osób (m.in. osoby obowiązkowo ubezpieczone w ramach ustawowego zabezpieczenia emerytalnego, urzędnicy itp.). Możliwe jest wypłacenie 30% zgromadzonej sumy na początku uzyskania uprawnień emerytalnych. Zasady dofinansowania zostały uregulowane w Gesetz vom 29. Juni 2001 zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (BGBl. I S. 1310). Punkty krytyczne zostały ujęte w Wikipedii.

b. Rürup-Rente (Basisrente)
Rürup-Rente polega natomiast na zasadach zbliżonych do zabezpieczenia ustawowego, z tym że w tym wypadku następuje kumulacja składek (a nie wypłata ubezpieczonym pobierającym świadczenia) i nie ma możliwości wypłaty zgromadzonych kwot. Zostają one rozłożone na okres pobierania emerytury. Podstawą uzyskania emerytury w ten sposób jest umowa

4. Zabezpieczenia prywatne nie wspierane przez państwo
Tutaj chodzi przede wszystkim o plany oszczędnościowe funduszy akcyjnych, lokowanie środków w nieruchomościach, ubezpieczenia na życie itp..

D. Reforma systemu emerytalnego

E. Porównanie problemów

F. Wnioski dla polskich regulacji


CategoryOpiniePrawne CategoryPrawoPubliczne CategoryPrawoNiemieckie CategoryHKP CategoryPrawoSocjalne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0213 sekund