openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZrodlaPrawaEuropejskiego
tu byłem: ZrodlaPrawaEuropejskiego
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Źródła prawa europejskiego


Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami ETS, nosi nazwę acquis communautaire. System prawa wspólnotowego składa się z prawa pierwotnego oraz prawa wtórnego.

A. Prawo pierwotne
Na prawo pierwotne składają się traktaty, zawierane przez państwa członkowskie. Należą do nich:
 • Traktat paryski z 1951 r. (obowiązywał w latach 1952-2002)
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
 • Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.)
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą TWE
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
 • Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r.)
 • Protokół dotyczący Antyli Holenderskich z 1978 r.)
 • Traktat fuzyjny z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.)
 • Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu EBI z 1975 r.
 • Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (wszedł w życie w 1987 r.)
 • Traktat amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.) casino
 • Traktat nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.)
 • Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii z 1972 r. (wszedł w życie w 1973 r.)
 • Traktat o przystąpieniu Grecji z 1979 r. (wszedł w życie w 1981 r.)
 • Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii z 1985 r. (wszedł w życie w 1986 r.)
 • Traktat o przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji z 1994 r. (wszedł w życie w 1995 r.)
 • Traktat ateński z 2003 r. (wszedł w życie w 2004 r.)
 • Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii z 2005 r. (wszedł w życie 1 stycznia 2007)

B. Prawo wtórne
Na prawo wtórne składają się akty prawne, stanowione przez organy Wspólnot Europejskich, w trybie i na zasadach określonych w prawie pierwotnym.
1. Tryb legislacyjny
a. Organy
b. Procedura
c. Publikacja
Koniecznym warunkiem wejścia w życie uchwalonego aktu prawa jest jego publikacja zgodnie z art. 254 TWE
art. 254 TWE
1. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje przyjęte zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
2. Rozporządzenia Rady i Komisji, jak również dyrektywy tych instytucji, które są skierowane do wszystkich Państw Członkowskich, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
3. Inne dyrektywy, jak również decyzje, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. WE L 17 z 6.10.1958, str. 385 z późn. zm.) Dziennik Urzędowy publikuje się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej powstał praktyczny problem związany z publikacją aquis communae w języku nowego państwa członkowskiego.
Zgodnie z art. 2 Traktatu akcesyjnego od dnia przystąpienia nowe państwa członkowskie są związane postanowieniami traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot i Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia; postanowienia te są stosowane w nowych państwach członkowskich zgodnie z warunkami określonymi w tych traktatach i w niniejszym akcie.
Zgodnie zaś z art. 58 Traktatu akcesyjnego teksty aktów wspólnotowych przyjętych przed przystąpieniem i sporządzone w językach nowych państw członkowskich są od dnia przystąpienia tekstami autentycznymi i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli teksty w obecnych językach były w ten sposób opublikowane”.
Tajemnicą poliszynale jest to, że nie wszystkie akty wspólnotowe zostały opublikowane w językach nowych Państw członkowskich. W takiej sytuacji możliwe wydawało się zarówno przyjęcie obowiązywania tych aktów na podstawie art. 2 Traktatu akcesyjnego jak również odmowa stosowania tych przepisów z uwagi na brak publikacji zgodnie z zart. 58 traktatu akcesyjnego.

Europejski trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. C-161/06 potwierdził, że przepisy wspólnotowe bez publikacji nie mogą być stosowane.

2. Rodzaje
a. dyrektywy
Akt wiążący państwa czlonkowskie co do celu, lecz nie obowiązujący bezpośrednio w państwach członkowskich. Wydawany w dziedzinach, w których konieczna jest harmonizacja przpeisów na poziomie wspólnotowym. Do obowiązywania konieczna jest transpozycja dyrektywy do prawa krajowego. W wyjątkowych wypadkach może dojść do bezpośredniego stosowania dyrektyw.

b. rozporządzenia
Akt bezpośrednio obowiązujący na terenie wszystkich państw członkowskich. Wydawany w dziedzinach, w których derektywa (a więc harmonizacja prawa) jest niewystarczająca.

c. decyzje
Akty prawne wiążące adresata decyzji, którym jest indywidualny podmiot (lub ich grupa).

d. opinie
Nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często stosowane w postępowaniu między instytucjami i organami wspólnot.

e. zalecenia
Nie mają mocy wiążącej, sugerują podjęcie określonych działań.CategoryPrawoEuropejskie CategoryTeoriaPrawa
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0239 sekund