openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZrodlaPrawaKonstytucja
tu byłem: ZrodlaPrawaKonstytucja
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Konstytucja

ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 roku

A. Uwagi ogólne
Konstytucja jest najważniejszym aktem w systemie źródeł prawa krajowego. To ona jest źródłem wszystkich innych aktów prawnych - tzn. określa ich rodzaje, zakres obowiązywania, zasady i tryb stanowienia.

B. Tryb stanowienia
Tryb stanowienia Konstytucji oraz jej publikacji jest w przypadku Konstytucji zagadnieniem szczególnym, gdyż Konstytucja po jej prawidłowym uchwaleniu i opublikowaniu wchodzi w życie a z wejściem w życie tworzy jednocześnie nowy porządek prawny. Przed jej wejściem w życie zasady tworzenia prawa uregulowane są w aktach prawa obowiązujących w czasie uchwalania Konstytucji.

1. Tryb uchwalenia Konstytucji z 1997 roku
Kwestię trybu uchwalania i publikacji Konstytucji reguluje ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 Nr 67 poz. 336). Jest to ustawa o randze konstytucyjnej.

Ustawa o trybie uchwalenia Konstytucji przewiduje następujące etapy prac nad nową ustawą zasadniczą:

a. Inicjatywa ustawodawcza (art. 2) przysługuje:
- Komisji Konstytucyjnej,
  • grupie 56 członków Zgromadzenia Narodowego,
  • Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie 6 m-cy od wejścia w życie ustawy

  • inicjatywa 500 000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu.
w terminie 3 m-cy od wejścia w życie ustawy

b. Debata na temat zasadniczych kwestii ustrojowych
Przeprowadzana jest w Sejmie po zebraniu wszystkich projektów Konstytucji. MOże się odbyć w każdym czasie na wniosek Komisji Konstytucyjnej.

c. Pierwsze czytanie (art. 6)
Podczas pierwszego czytania Zgromadzenie Narodowe decyduje czy dany projekt Konstytucji odrzucić lub skierować do Komisji Konstytucyjnej. Pierwsze czytanie obejmuje debatę.

d. Drugie czytanie (art. 7)
Podczas drugiego czytania ocenie poddawany jest tekst jednolity projektu Konstytucji przygotowany przez Komisję Konstytucyjną. Komisja przedkłada sprawozdanie. Drugie czytanie obejmuje debatę, zgłaszanie poprawek i głosowanie.
Quorum potrzebne do przyjęcia poprawek oraz uchwalenia Konstytucji w drugim czytaniu to 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.
W razie nieuchwalenia Konstytucji w drugim czytaniu, Zgromadzenie Narodowe może przekazać projekt ponownie do Komisji Konstytucyjnej.

e. Publikacja projektu
Konstytucja uchwalona w drugim czytaniu jest przekazywana Prezydentowi i podawana do wiadomości publicznej.

f. Trzecie czytanie
Trzecie czytanie odbywa się w sytuacji zgłoszenia przez Prezydenta propozycji poprawek do Konstytucji. Zgłoszenie poprawek powinno nastąpić do 60 dni od otrzymania projektu Konstytucji przez Prezydenta.
Trzecie czytanie ma dwa etapy:
- głosowanie nad zmianami zaproponowanymi przez Prezydenta (do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia)
- głosowanie nad uchwaleniem Konstytucji (quorum takie jak w drugim czytaniu)

g. Referendum
Referendum należy przeprowadzić w terminie do 4 miesięcy od uchwalenia Konstytucji. Referendum zarządza Prezydent w ciągu 14 dni od daty uchwalenia.
Dla przyjęcia Konstytucji w referendum potrzebna jest większość biorących udział w głosowaniu.

h. Podpisanie
Prezydent podpisuje przyjętą w referendum Konstytucję. Co ciekawe nie został sprecyzowany termin na podpisanie Konstytucji.

i. Publikacja
Podpisana Konstytucja podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Tryb uchwalenia zmian w Konstytucji
Tryb uchwalania zmian Konstytucji został uregulowany w art. 235 Konstytucja
art. 235 Konstytucja
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy rozdziałów I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
.

a. Inicjatywa ustawodawcza
Zgodnie z nim inicjatywę ustawodawczą mają:
- co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów (92 posłów),
- Senat,
- Prezydent Rzeczypospolitej.

b. Sejm
Pierwsze czytanie projektu zmiany Konstytucji odbywa się nie wcześniej niż 30 dni od przedłożenia projektu zmiany.
Sejm uchwala projekt większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

c. Senat
Senat ma 60 dni na rozpatrzenie projektu zmiany Konstytucji uchwalonej przez Sejm.
Senat nie może zgłaszać żadnych poprawek do projektu.
Senat uchwala projekt bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

d. Rozdziały I, II, XII
Tryb uchwalenia rodziałów I, II i XII różni się od powyższego tym, że:
- uchwalenie przez Sejm może odbyć się nie wcześniej niż 60-tego dnia po pierwszym czytaniu projektu,
- podmioty mające inicjatywę ustawodawczą mogą zażądać referendum zatwierdzającego. Żądanie zgłosić należy w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat. Referendum odbywa się w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.

e. Podpisanie
Prezydent podpisuje ustawę zmieniającą Konstytucję w terminie 21 dni od przedstawienia do podpisu.

f. Publikacja
Po podpisanieu Prezydent zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

C. Stosowanie
Zgodnie z art. 8 Konstytucja
art. 8 Konstytucja
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Konstytucję należy stosować bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej i odsyła do innych aktów prawnych.
Przy tym należy zwrócić uwagę, iż dla bezpośredniego stosowania Konstytucji niezbędne jest, aby przepis Konstytucji był na tyle precyzyjny, że jego stosowanie jest możliwe.

D. Treść

1. zasady ustrojowe


2. prawa i obowiązki obywateli


CategoryPrawoKonstytucyjne

 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0188 sekund