openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ZrodlaPrawaUstawa
tu byłem: ZrodlaPrawaUstawa
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Konstytucyjne Li...
  Konstytucja R P1997 Pr...
  Konstytucja R P1997 Ro...
  Obowiazkowe Szczepieni...
  Zrodla Prawa Konstytucja
  Zrodla Prawa Krajowego
  Zrodla Prawa Miejscowego
  Zrodla Prawa Ustawa
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ustawa


A. ogólne
Ustawa należy do podstawowych aktów źródeł prawa krajowego.

B. tryb stanowienia
Tryb stanowienia ustaw został określony bezpośrednio w Konstytucji - art. 118 i nast.

1. Inicjatywa ustawodawcza
Inicjatywa ustawodawca przysługuje:
- posłom,
- Senatowi,
- Prezydentowi Rzeczypospolitej,
- Radzie Ministrów,
- grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

2. Sejm
Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.
Poprawki mogą wnosić: wnioskodawca projektu, posłowie i Rada Ministrów.
Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

3. Senat
Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją:
- przyjąć bez zmian,
- uchwalić poprawki,
- odrzucić.
Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

4. Sejm II
Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

5. Prezydent
Po zakończeniu postępowania legislacyjnego uchwaloną ustawę przekazuje się Prezydentowi.

Prezydent może:
a. podpisanie
Prezydent może podpisać ustawę w terminie 21 dni, a następnie ogłosić w Dzienniku Ustaw

b. wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego
Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją
Dalsze uprawnienia Prezydenta zależą od treści orzeczenia TK:

(a) ustawa zgodna z Konstytucją
Jeżeli Trybunał orzeknie o zgodności ustawy z Konstytucją Prezydent musi ją podpisać (cyt. "nie może odmówić podpisania" ani nie może zastosować weta).

(b) ustawa niezgodna z Konstytucją
Jeżeli Trybunał uznał ustawę za niezgodną z konstytucją, Prezydent:
- odmawia jej podpisania.

(c) niektóre artykuły ustawy niezgodne z Konstytucją
Jeżeli Trybunał uznał niektóre postanowienia ustawy za niezgodne z Konstytucją, Prezydent po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu:
- może podpisać ustawę z pominięciem przepisów niezgodnych z Konstytucją
Taką ustawę Prezydent następnie przekazuje do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Termin 21 dni na podpisanie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania ustawy przez Trybunał.
- może zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności
Te dwie ostatnie sytuacje (pkt (b) i (c)) mają miejsce w przypadku przepisów mniejszej wagi, których uchylenie nie pozbawia sensu całej ustawy.

c. zastosowanie tzw. weta
Prezydent może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.
Weto jest niedopuszczalne w sytuacji gdy Prezydent przekazał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Sejm uchwala ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Po jej ponownym uchwaleniu przez Sejm Prezydent podpisuje ustawę w ciągu 7 dni i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

C. stosowanie

D. treść

E. wyłączna materia ustawowa
Do zakresu wyłącznej materii ustawowej należą:
- tworzenie samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego i innych samorządów (art. 17 Konstytucja
art. 17 Konstytucja
1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
)
- ograniczenie wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucja
art. 22 Konstytucja
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
)
- określenie szczegółów godła, barw i hymnu (art. 28 Konstytucja
art. 28 Konstytucja
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
)
- ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 Konstytucja
art. 31 Konstytucja
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
)


CategoryPrawoKonstytucyjne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0215 sekund